Algemene Voorwaarden Weindomein Voosbeke

Laatst bijgewerkt: 07/12/2023

Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Weindomein Voosbeke en de klant.

Bestelling en Levering: 
a. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website of andere aangewezen kanalen. 
b. Leveringstermijnen zijn indicatief en Weindomein Voosbeke is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar controle vallen.

Prijzen en Betaling: Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. b. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Annulering en Retourneren: a. Annulering van een bestelling is mogelijk vóór verzending, volgens de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de website. b. Retourzendingen worden geaccepteerd binnen [aantal dagen] na ontvangst, onder voorwaarden zoals beschreven in het retourbeleid.

Aansprakelijkheid: 
a. Weindomein Voosbeke is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade. 
b. De aansprakelijkheid van Weindomein Voosbeke is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor het betreffende product of de betreffende dienst.

Intellectueel Eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, website en andere materialen behoren toe aan Weindomein Voosbeke.

Privacy en Gegevensbescherming: Klantgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Weindomein Voosbeke, beschikbaar op de website.

Overmacht: Weindomein Voosbeke is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting: 
a. Op deze algemene voorwaarden is [het toepasselijke recht] van toepassing. 
b. Geschillen worden bij voorkeur beslecht door middel van overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is de bevoegde rechter [plaats] bevoegd.

Wijzigingen: Weindomein Voosbeke behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie op de website.

Corina rainer s Sc Nr Kru E Ps unsplash 3